TRANG CHỦ PGD SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ
  
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 1186  
 
9 0 1 2 3 6
 
 
Hoạt động đoàn thể
Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2011-2012

LĐLĐ TỈNH HẢI DƯƠNG

CĐ NGÀNH GIÁO DỤC

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Hải Dương, ngày  19  tháng 8  năm 2011

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

 HOẠT ĐỘNG  CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011-2012

 

             I. Nhiệm vụ trọng tâm

Chỉ đạo và hướng dẫn CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo; Thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ năm học 2011- 2012 của Bộ GD &ĐT; Căn cứ vào chương trình hành động của CĐGD Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn trong ngành, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động trên cơ sở lấy nguyện vọng chính đáng của đoàn viên làm trung tâm hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Chỉ đạo CĐGD các cấp  cụ thể hoá các chương trình hành động vào trong chương trình hoạt động công đoàn

II. Các chương trình hoạt động cụ thể

1. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho mọi nhà giáo và lao động trong ngành được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đạt chuẩn và trên chuẩn, bồi dưỡng lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, công tác 

            -  Công đoàn phối hợp với chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới chỉ đạo công tác thi đua khen thư­ởng một cách thực chất, tránh hình thức và khắc phục bệnh thành tích trong thi đua khen th­ưởng. Xây dựng các điển hình tiên tiến ở các đơn vị trư­ờng học làm tấm gư­ơng cho các đơn vị khác học tập

- Vận động đoàn viên tích cực hư­ởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” là mũi nhọn thi đua của ngành; tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục

- Công đoàn các cấp tiếp tục tập trung tổ chức, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua '' Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực'' và tiép tục thực hiện cuộc vận động'' Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo''.

- Tham gia tích cực vào cuộc vận động'' Xã hội hoá giáo dục''; chư­ơng trình thực hiện nghị quyết 05/NQ- CP Chính phủ về chuyển đổi các tr­ường bán công sang các hình thức phù hợp .

            - Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà nòng cốt là cuộc vận động "Dân chủ- Kỷ c­ương - Tình thư­ơng - Trách nhiệm’’ để xây dựng các nền nếp kỷ cương trong dạy và học,  mở rộng dân chủ, công khai ở các trư­ờng học và cơ quan quản lý giáo dục.

            2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục

            - Tập trung tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật hiện hành của Đảng và Nhà nư­ớc, nghị quyết của LĐLĐ tỉnh, CĐGD Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của ngành tới 100% cán bộ giáo viên, CNV trong ngành.

            - Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng “Đơn vị, cơ quan văn hoá và  Gia đình nhà giáo văn hoá”, tổ chức tốt việc vận động cán bộ giáo viên, CNV thực hiện nếp sống văn minh, các quy định của UBND tỉnh về tổ chức việc cư­ới, việc tang, xây dựng gia đình văn hoá và cơ quan đơn vị văn hoá.

- Tổ chức tốt hoạt động tư vấn pháp luật thông qua việc cung cấp thông tin các văn bản chế độ chính sách mới và tư vấn tại chỗ cho cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động trong ngành.

            3. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ giáo viên, CNV và CĐ, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, CNV và đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn :

            - Tham mưu giám sát việc thực hiện chế độ cho cán bộ đoàn viên đúng, đủ, kịp thời, có nhiều chính sách đãi ngộ thêm cho người lao động nhất là những người có thành tích và những người gặp khó khăn.

            - Tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, VC đầu năm học để thực sự phát huy dân chủ từ cơ sở.

            - Xây dựng các loại quỹ tình nghĩa, khen thư­ởng để làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ động viên đoàn viên

            - Tổ chức tốt tham quan học tập cho cán bộ đoàn viên.

            - Tiếp tục tổ chức hoạt động công tác kiểm tra  theo chương trình kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp đề ra.

            - Tổ chức thực hiện việc phối hợp kiểm tra giám sát các đơn vị theo Quyết định số 1693/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

            - Tổ chức và phối hợp tổ chức kiểm tra được ít nhất 50% số CĐCS; Hướng dẫn các Uỷ ban kiểm tra CĐCS tổ chức kiểm tra đồng cấp được ít nhất 2 lần trong năm học.

            - Hướng dẫn và tổ chức tốt hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học mối năm kiểm tra được ít nhất 2 lần các hoạt động trong đơn vị.

            - Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho đoàn viên, tăng cư­ờng tuyên truyền việc thực hiện chính sách DS - KHHGĐ, vận động các đơn vị không có ngư­ời sinh con thứ ba; Tiếp tục tổ chức lớp tập huấn phòng chống HIV/AIDS  cho các cán bộ công đoàn chủ chốt.

-  Chủ động tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý đơn vị trư­ờng học, phát huy bản lĩnh đại diện tổ chức Công đoàn trong các hoạt động, các hội đồng ở đơn vị trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp và xây dựng, tổ chức thực hiện tốt quy chế nội bộ .

            4. Công tác nữ

            - Đổi mới nội dung phư­ơng pháp hoạt động của ban Nữ công các cấp theo hướng sinh hoạt CLB . Phấn đấu mỗi năm tổ chức 2 lần sinh hoạt CLB nữ vào dịp ngày 8/3 và ngày 20/10.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 4c/NQ- TLĐ ngày 05/01/1996 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam ( Khoá VII) về công tác vận động nữ CNVC, LĐ trong tình hình mới.

            - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào '' Giỏi  việc trư­ờng- Đảm việc nhà ' phấn đấu 98%  trở lên nữ CBGVđạt danh hiệu '' GVT- ĐVN''

            - Vận động các CĐCS xây dựng quỹ Vì phụ nữ khó khăn nhằm động viên chị em có khó khăn phát triển kinh tế gia đình.

            4. Chú trọng công tác đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ công đoàn, củng cố tổ chức và nâng cao chất l­ượng hoạt động của CĐCS;  Tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng

            - Đổi mới hoạt động của công đoàn các cấp trên tinh thần lấy đoàn viên và hoạt động công đoàn làm trung tâm, tổ chức hoạt động theo nghị quyết và quy chế, hoàn thiện hồ sơ sổ sách và các loại báo cáo dúng hướng dẫn.

- Phấn đấu đến cuối năm học số CĐCS xếp loại VMXS tăng từ 5-7% so với năm học trước, không còn đơn vị xếp loại khá.          

            -  Chủ động tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý đơn vị trư­ờng học, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong các hoạt động, các hội đồng ở đơn vị trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp và xây dựng, tổ chức thực hiện tốt quy chế nội bộ .

- Chủ động bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu mỗi đơn vị trư­ờng học kết nạp đựoc từ 1 đến 2 đảng viên/năm, nâng tỷ lệ Đảng viên bình quân trong các đơn vị lên 50%, trên 98% các đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.                  

            5- Công tác tài chính công đoàn

            - Thực hiện tốt việc thu chi đúng hướng dẫn, công khai dân chủ trong chi tiêu.

            - Xây dựng các nguồn quỹ để tổ chức hoạt động trên cơ sở tham mưu vận động nguồn giúp đỡ ủng hộ của chuyên môn và đoàn viên đóng góp.

- Duy trì và sử dụng có hiệu quả quỹ tình nghĩa. Phấn đấu bình quân 50.000. đồng/ đoàn viên/ năm.

        6- Chế độ thông tin báo cáo

            - Thực hiện đúng đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Mỗi CĐCS mỗi năm phải có ít nhất 01 bài viết cho Tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dương

            - Nắm bắt kịp thời tư tưởng nguyện vọng của cán bộ đoàn viên để giải quyết kịp thời những vướng mắc và nguyện vọng của đoàn viên ngay từ cơ sở.

 

                                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                  ( ĐÃ KÝ)

 

 

 

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

Ngày 24/08/2011
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG HƯNG
Trưởng ban biên tập: Thầy Nguyễn Đức Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3716214 - Fax: 0320.3716214