TRANG CHỦ PGD SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ
  
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 2041  
 
8 9 1 2 4 2
 
 
Hoạt động đoàn thể
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2011-2012

                 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

HUYỆN GIA LỘC

 


Số:  01  /HD-PGDĐT-CĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Gia Lộc,  ngày  20  tháng  9  năm  2011

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức

Năm học 2011- 2012

 

            Kính gửi:  Các trường Mầm non, Tiểu học,THCS trong huyện.

                           

            Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ V/v ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quyết định 04/QĐ-BGD&ĐT, ngày 1/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường; Căn cứ Chỉ thị số 3398 /CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012; Chỉ thị  19/CT-UBND ngày 15 /8 /2011 của UBND tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012. Hướng dẫn số 978/HDLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 07/9/2011 của Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh Hải Dương về việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2011- 2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục huyện Gia Lộc hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Hội nghị) năm học 2011 - 2012 như sau:

A.  Mục đích yêu cầu

I. Mục đích

1.  Phát huy quyền làm chủ trực tiếp, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ công chức, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị văn hoá.

            2.  Thông qua hội nghị để phát động trong cán bộ công chức, viên chức tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện  các phong trào thi đua: "Hai tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", nữ  CBGV, CNV "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; các cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn kết  với các cuộc vận động: "Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo",  "Xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá và  gia đình nhà giáo văn hoá" , "Xây dựng trường học Xanh- Sạch­- Đẹp"," Phòng chống các tệ nạn xã hội" và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, của ngành và địa phương phát động. 

3. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã được phát động, triển khai  từ những năm học trước, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2011 - 2012, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

II. Yêu cầu

- Hội nghị phải được tiến hành thực sự dân chủ, đoàn kết, thiết thực, quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần Nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 04/QĐ-BGD&ĐT.

- Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ quan đơn vị, chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian đề ra.

B. Công tác chuẩn bị

 Thủ trưởng đơn vị triệu tập Hội nghị trù bị, thành phần gồm: Bí thư Đảng uỷ (hoặc chi bộ), Lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân (TTND), Tổ trưởng chuyên môn, đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thống nhất chủ trương, thông qua mục tiêu, kế hoạch, nội dung hội nghị, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức cá nhân và dự kiến thời gian tổ chức hội nghị ở đơn vị.

- Chuẩn bị của Thủ trưởng đơn vị

            + Xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC năm học 2010-2011 và các chỉ tiêu, kế hoạch, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của đơn vị. Nội dung báo cáo cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc, thực hiện "3 công khai", "4 kiểm tra" theo qui định; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu phiền hà, sách nhiễu; kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, công nhân viên; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ công chức, viên chức; rà soát bổ sung các nội quy, quy chế nội bộ…

            + Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cấp tổ, khoa, phòng trong cơ quan trường học (sau đây gọi chung là tổ) và hướng dẫn đăng kí các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân năm học 2011 - 2012.

- Chuẩn bị của Ban chấp hành công đoàn cơ sở

            +  Tập hợp báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2010 - 2011, vận động cán bộ công chức, viên chức hưởng ứng các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn và tập hợp đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2011-2012 của đơn vị. (không phải báo cáo tổng kết công đoàn).

            + Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân viết báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm học 2010-2011 và xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm học 2011-2012.

C. Hội nghị cấp tổ và hội nghị toàn đơn vị

            I. Tiêu đề của hội nghị

                Hội nghị cán bộ, viên chức.

II. Tiến trình tổ chức hội nghị

1. Hội nghị cấp tổ

Trước khi tổ chức hội nghị toàn đơn vị ít nhất 1 tuần, các đơn vị phải tổ chức xong hội nghị cấp tổ. Hình thức hội nghị cấp tổ như sau:

- Chủ toạ Tổ trưởng và Tổ trưởng công đoàn.

   Chủ toạ Hội nghị chỉ định thư ký ghi biên bản.

            - Nội dung

            + Tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm học 2011- 2012 của tổ. Trong đó chú trọng việc đánh giá hiệu quả giáo dục, giữa chất lượng "đầu vào" và kết quả "đầu ra" của từng tập thể, cá nhân trong đơn vị.

            + Thông qua toàn bộ các báo cáo dự thảo do Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch công đoàn cơ sở chuẩn bị (nêu ở phần B) để cán bộ công chức, viên chức thảo luận, tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến, kiến nghị, trong đó, đi sâu vào nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ và việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị quy định về lề lối làm việc, cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. (các ý kiến, kiến nghị của các cá nhân phải được thư ký thể hiện bằng văn bản gửi về thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn cơ sở để tập hợp, giải trình trước Hội nghị toàn thể).

            + Đăng kí các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân trong năm học 2011 - 2012. Đăng ký thi đua cần chú trọng đến việc xác định chất lượng "đầu vào" cam kết thực hiện" đầu ra" về chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả công việc; đối với giáo viên chủ nhiệm, chú ý cam kết việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở lớp chủ nhiệm.

+ Tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo:" Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học" và thực hiện cuộc vận động "Khắc phục tình trạng phát âm lệch chuẩn L/N" do Sở GD&ĐT và công đoàn Giáo dục tỉnh phát động, đồng chí tổ trưởng tổ chức cho từng cá nhân trong tổ đăng ký nội dung đổi mới và ký cam kết thực hiện. 

            + Sau hội nghị, tổ trưởng chuyên môn và tổ trưởng công đoàn gửi toàn bộ biên bản hội nghị cấp tổ, danh sách đăng ký thi đua và cam kết nôi dung đổi mới của cá nhân, tập thể cho thủ trưởng đơn vị và chủ tịch công đoàn cơ quan  để tổng hợp báo cáo trước hội nghị toàn đơn vị.

            2. Tập hợp ý kiến Hội nghị ở các tổ

            Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch công đoàn chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức hội nghị ở các tổ; căn cứ biên bản hội nghị của các tổ chịu trách nhiệm tổng hợp chung để hoàn chỉnh báo cáo chính thức, thống nhất các nội dung cần giải trình trước hội nghị toàn đơn vị.

            3. Tổ chức hội nghị toàn đơn vị

            3.1. Thành phần Đoàn chủ tịch

            - Thủ trưởng đơn vị,

            - Chủ tịch Công đoàn,

            - Bí thư Đảng uỷ (hoặc Chi uỷ),

            - Đại diện cán bộ công chức tiêu biểu...

            3.2. Thành phần Đoàn  thư kí (Do đoàn chủ tịch Hội nghị giới thiệu)

            - 1 thư kí ghi biên bản hội nghị.

            - 1 thư kí ghi Nghị quyết hội nghị.

            3.3. Nội dung hội nghị

            Thực hiện theo đúng những nội dung quy định tại điều 11 Nghị định 71/1998/CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ. Trong đó chú trọng:

3.3.1- Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học trước, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra; xác định rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân trong đơn vị.

 Để đánh giá đúng thực chất kết quả, cần tập trung vào việc so sánh chất lượng công việc "đầu vào" và  kết quả "đầu ra" đối với từng cá nhân, tổ chức.

            3.3.2- Kiểm điểm việc thực hiện và tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước của ngành và của địa phương trong đơn vị sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. ( Trong đó tập trung đánh giá và tìm ra giải pháp khắc phục phát âm lệch chuẩn L/N đối với giáo viên)  

3.3.3- Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện "3 công khai" " 4 kiểm tra" trong công tác quản lý nhà trường, tập trung vào các nội dung:

            + Công khai kế hoạch năm học (trường, tổ, cá nhân) 

            + Công khai tiếp nhận học sinh vào các lớp đầu cấp và xét học sinh lên lớp

            + Công khai theo Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách... và các quỹ có nguồn từ khoản đóng góp của nhân dân.

            + Công khai việc thực hiện chế độ chính sách đối với GV-CB-CNV

            + Công khai việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức; bình xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua; tuyển dụng biên chế, hợp đồng, đề bạt bổ nhiệm, miễn nhiệm.

            3.3.4- Xây dựng, bổ sung và thống nhất quy chế hoạt động nội bộ trong đơn vị.

            3.3.5-  Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

            3.3.6-  Công khai kết quả thi đua năm học 2010-2011 và đăng ký thi đua các tập thể, cá nhân năm học 2011-2012.

            3.4. Trình tự chương trình hội nghị

            3.4.1. Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua nội dung, chương trình Hội nghị.

            3.4.2. Thủ trưởng đơn vị trình bày

            -  Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức( viên chức) của đơn vị năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp, thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 (đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị tại Hội nghị của các tổ).

            - Xây dựng, bổ sung các qui định nội bộ (Công khai thu - chi; tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng; quy định các chế độ phúc lợi tập thể; qui định nề nếp sinh hoạt,... Quy định nội bộ cần tập trung vào xây dựng các nội dung cụ thể, thiết thực nhằm giải quyết những vướng mắc thường diễn ra ở từng đơn vị, không trái với các văn bản quy phạm pháp luật. (Quy chế nội bộ nên được xây dựng, gửi trước tới các tổ và đươc tập hợp tiếp thu chỉnh sửa các ý kiến kiến nghị tại Hội nghị của các tổ).

3.4.3. Công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng (nếu có).   

            3.4.4. Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của hội nghị cấp tổ; tập hợp đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể cá nhân từ hội nghị tổ  năm học 2011 - 2012.

            3.4.5. Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm học 2010-2011 và xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm học 2011-2012.

            3.4.6. Các ý kiến thảo luận, bổ sung tại Hội nghị.

            Trên cơ sở thực hiện dân chủ ngay từ cơ sở, các vướng mắc đều đã được tập hợp từ hội nghị tổ. Chỉ những vấn đề lớn liên quan đến toàn đơn vị mới đưa ra thảo luận tại hội nghị toàn thể. Hội nghị cần khuyến khích phát huy dân chủ, tập trung vào các ý kiến  ngắn gọn, đóng góp xây dựng, tập trung bàn các giải pháp thực hiện, các vướng mắc và đề xuất trong quá trình thực hiện. (Cần hạn chế việc đại diện của các tổ chuyên môn và các tổ chức báo cáo thành tích)

3.4.7. Thủ trưởng đơn vị:

- Tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ công chức, viên chức.

- Kết luận thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị.

3.4.8.  Chủ tịch công đoàn cơ sở:

- Tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của cán bộ đoàn viên thuộc phạm vi trách nhiệm của công đoàn cơ sở

- Điều hành biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2011-2012 

            3.4.9. Kí cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2011 - 2012 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn cơ sở .

        3.4.10. Thư kí thông qua Nghị quyết hội nghị.

            IV. Tổ chức thực hiện

             Các đơn vị hoàn thành việc tổ chức Hội nghị chậm nhất ngày 15/10/2011.

              Hiện nay ngành Giáo dục và đào tạo huyện Gia Lộc đã thực hiện việc phân cấp trong công tác quản lý, đòi hỏi việc phát huy dân chủ càng phải được thực hiện tốt hơn, để đảm bảo dân chủ thực sự trong từng đơn vị, góp phần tích cực vào việc tăng cường thực hiện nền nếp, kỷ cương, tạo không khí dân chủ, cởi mở phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch công đoàn giáo dục các cấp nghiên cứu các văn bản chỉ đạo để phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2011- 2012 đạt kết quả tốt. 

           

 TM/ BAN THƯỜNG VỤ CĐGD HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Thị Đức Hạnh

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

               Đỗ Quang Toàn

                      

Ngày 21/09/2011
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG HƯNG
Trưởng ban biên tập: Thầy Nguyễn Đức Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3716214 - Fax: 0320.3716214